15 mart 2019

JAVNI OGLAS ZA IZBOR KADETA/KADETKINJA ZA OBRAZOVANJE NA INOSTRANIM VOJNIM AKADEMIJAMA

Ministarstvo odbrane raspisuje javni oglas za izbor četiri kadeta/kadetkinje (u daljem tekstu: kadeti) za potrebe Vojske Crne Gore, za obrazovanje na vojnim akademijama Republike Italije i Republike Austrije počev od studijske 2019/20. godine.

 

 

OPŠTI USLOVI JAVNOG OGLASA ZA KANDIDATE/KANDIDATKINJE:

 1. da su crnogorski državljani i da nemaju državljanstvo druge države;
 2. da nijesu mlađi od 18 godina;
 3. da su zdravstveno sposobni;
 4. da zadovoljavaju kriterijume u pogledu fizičke sposobnosti;
 5. da zadovoljavaju kriterijume u pogledu psihološke sposobnosti;
 6. da su završili ili su u završnom razredu četvorogodišnje srednje škole;
 7. da nijesu osuđeni na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, odnosno da nijesu pravosnažno osuđeni za krivično djelo protiv: ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore; čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; života i tijela; sloboda i prava čovjeka i građanina; polne slobode, braka i porodice; zdravlja ljudi; zaštite na radu; opšte sigurnosti ljudi i imovine; pravnog saobraćaja; službene dužnosti; pravosuđa; javnog reda i mira; časti i ugleda; Vojske Crne Gore; imovine i državnih organa;
 8. da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;
 9. da ne postoje bezbjednosne smetnje za izbor za kadeta.

POSEBNI USLOVI JAVNOG OGLASA ZA KANDIDATE/KANDIDATKINJE:

 1. da nijesu stariji od 21 godine;
 2. da su u trećem i četvrtom razredu srednje škole, a maturanti u trećem razredu i prvom polugodištu četvrtog razreda, postigli najmanje vrlodobar uspjeh i najmanje ocjenu 4 (vrlodobar) iz engleskog jezika i matematike;
 3. odgovarajuće poznavanje italijanskog jezika za kandidate koji konkurišu za italijanske vojne akademije, odnosno, odgovarajuće poznavanje njemačkog jezika za kandidate koji konkurišu za austrijsku vojnu akademiju.

 

Napomena: za kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Ministarstvo odbrane će organizovati provjeru zdravstvene i fizičke sposobnosti, testiranje iz engleskog jezika,  bezbjednosnu provjeru i intervju, za kandidate koji su se prijavili za austrijsku vojnu akademiju biće organizovana provjera znanja njemačkog jezika, dok će za kandidate koji su se prijavili za italijanske vojne akademije biti organizovana provjera znanja italijanskog jezika. Prije provjera fizičke sposobnosti, kandidati će biti upućeni u Zdravstveni centar bezbjednosnih snaga u Podgorici, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti.

I VAZDUHOPLOVNA VOJNA AKADEMIJA U POCUOLIJU I POMORSKA VOJNA AKADEMIJA U LIVORNU, REPUBLIKA ITALIJA

 

Ministarstvo odbrane će izvršiti izbor dvoje kadeta radi obrazovanja na vojnim akademijama u Republici Italiji i to:

 • jednog kadeta na Vazduhoplovnoj vojnoj akademiji u Pocuoliju, smjer – Pilot i
 • jednog kadeta na Pomorskoj vojnoj akademiji u Livornu, smjer - Pomorstvo.

 

Napomena:

 1. obrazovanje na italijanskim vojnim akademijama traje pet godina;
 2. prije početka obrazovanja na akademijama, izabrani kandidati će pohađati intenzivni kurs italijanskog jezika.

II TEREZIJANSKA VOJNA AKADEMIJA U BEČKOM NOVOM MJESTU, REPUBLIKA AUSTRIJA

 

Ministarstvo odbrane će izvršiti izbor dvoje kadeta radi obrazovanja na Terezijanskoj akademiji Kopnene vojske u Bečkom Novom Mjestu, Republika Austrija

 

Napomena:

 

Obrazovanje na Akademiji počinje u oktobru 2019. godine i traje pet godina.

PRAVA I OBAVEZE KADETA TOKOM OBRAZOVANJA:

 

 1. početkom obrazovanja na vojnim akademijama izabrani kandidati stiču zvanje kadeta, a po završetku obrazovanja primaju se u službu u Vojsku Crne Gore, bez javnog oglasa, u početnom činu oficira;

 

 1. međusobne obaveze Ministarstva odbrane  i kadeta utvrđuju se ugovorom o obrazovanju;

 

 1. za vrijeme obrazovanja kadeti imaju besplatan smještaj i ishranu u internatima akademija;

 

 1. Ministarstvo odbrane obezbjeđuje besplatno obrazovanje kao i mjesečna novčana primanja, a kadeti se obavezuju da, nakon završetka akademija, stupe u službu u Vojsku Crne Gore i provedu u službi dvostruko više vremena od vremena trajanja obrazovanja, a piloti još dvije godine više.

 

KANDIDATI TREBA DA PRILOŽE SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 

 • prijavni formular (www.odbrana.gov.me - link Konkursi i Biblioteka/Konkursi);
 • uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;
 • izvod iz matičnog registra rođenih;

 

 • kopiju lične karte;

 

 • izjavu ovjerenu od strane suda da nemaju državljanstvo druge države;
 • potvrdu nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
 • ovjerene kopije svjedočanstava trećeg i četvrtog razreda srednje škole i diplome, a maturanti ovjerene kopije svjedočanstava o završenom trećem razredu srednje škole i uvjerenje o ocjenama dobijenim na prvom polugodištu četvrtog razreda srednje škole;
 • dokaz o poznavanju italijanskog/njemačkog jezika (kandidatima koji su učili italijanski/njemački jezik u srednjoj školi, kao dokaz, služiće ocjene iz italijanskog/njemačkog jezika iz svjedočanstava),
 • potvrdu izabranog doktora o nepostojanju psihičkih, zaraznih i hroničnih bolesti, a žene i potvrdu izabranog doktora za žene, koje nijesu starije od mjesec dana;

 

 • biografiju (CV);
 • ostala dokumenta koje kandidati smatraju značajnim za njihovo prijavljivanje.

 

Prijave, uz koje nijesu priložena sva tražena dokumenta, kao i nepotpune i neblagovremene prijave, neće se razmatrati.

 

Napomena:

 

Izabrani kandidati za kadete u obavezi su da svu potrebnu dokumentaciju prevedu na jezik države u kojoj se akademija nalazi, uz ovjeru sudskog tumača.

Kandidati se mogu prijaviti na više akademija, što navode u prijavi.

Kadeti se na navedenim akademijama obrazuju u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS

 

Kandidati koji se prijavljuju na javni oglas, prijavnu dokumentaciju šalju na adresu - Ministarstvo odbrane, Direktorat za ljudske resurse, Ulica Jovana Tomaševića br. 29, Podgorica, sa naznakom „Za javni oglas za obrazovanje na vojnim akademijama“.

 

JAVNI OGLAS JE OTVOREN 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.

 

Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 020 483 482 i 020 483 554, radnim danima od 8,00 do 14,00 sati

Copyright © 2019 Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola. All Rights Reserved 

Design by Aleksandar Vukazić

Premium Joomla Templates